Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek rodzinny

Czcionka:

Zasiłek rodzinny

Świadczenia rodzinne przyznawane są na tzw. okres zasiłkowy tj. od 1 listopada do 31 października roku następnego. 

Nadal obowiązuje zasada, że bierze się pod uwagę dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się okres zasiłkowy.
Prawo do świadczeń rodzinnych  przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku rodzin, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych jest wyższe i nie może przekroczyć 764,00 zł na osobę w rodzinie.


Od 01.01.2016r. zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczenia rodzinne są wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami”, a wysokością dochodu rodziny lub osoby uczącej się otrzymywanego ponad kryterium dochodowe, czyli w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie.

Jeżeli wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie będzie niższa niż 20 zł, świadczenia te nie przysługują.

Świadczenia rodzinne dzielimy:
- zasiłek rodzinny przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tego zasiłku,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkiwania (dojazd i zamieszkiwanie) przez 12 miesięcy.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość otrzymywanych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, skutkujących koniecznością ustalenia prawa do tych świadczeń zgodnie z art. 5 ust. 3 – 3c ustawy o świadczeniach rodzinnych, powodujących utratę prawa do otrzymywania świadczeń lub obniżenie ich wysokości, prawo do tych świadczeń i ich wysokość ustala się od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym wystąpiła zmiana.
Przykład: zmiana w I 2016r., a nowa wysokość świadczeń rodzinnych od III 2016r.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, z wyjątkiem:

 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku uzyskania ponownego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba:

 • złoży wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w ciągu miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
 • złoży wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia. 


Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), osobie uczącej się (pełnoletniej, uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia, nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Osobie uczącej się w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje do 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli: dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim, dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 Zasiłek nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany,powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 129 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia jego złożenia i sprawa jest rozstrzygnięta w formie decyzji administracyjnej.
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny