Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  •  w wieku do ukończenia 18 roku życia
  •  w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w :

 a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
 b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego
 - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;

  •  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Szczegółowe informacje na stronie www.rodzina.gov.pl
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

WAŻNE ! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadzono zmiany wzoru wniosku jak i sposobu przyznawania Karty Dużej Rodziny. Dotyczy to zarówno wzoru karty tradycyjnej i karty elektronicznej. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni pok. nr 2 lub na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce "Duża Rodzina".


Wnioski o wydanie KDR można pobrać w zakładce "załączniki" lub składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni pokój nr 2
Do wniosku należy dołączyć:
- akty urodzenia lub dowód osobisty dzieci
-  dowody osobiste rodziców
- akt małżeństwa
- oświadczenie dotyczące pełnienia władzy rodzicielskiej
Rodziny mogą również ubiegać się o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych składając wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku osób, które nie uzyskały potwierdzenia przez urząd gminy lub miasta, danych zawartych we wniosku – kserokopię aktów urodzenia dzieci lub skrócone odpisy aktów urodzenia, wymienionych we wniosku dzieci lub zaświadczenia o zameldowaniu;
b) w przypadku osób, które nie uzyskały potwierdzenia przez urząd gminy lub miasta, danych zawartych we wniosku- kserokopię dowodu osobistego rodziców lub opiekunów prawnych;
c) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki (załącznik nr 3) lub kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej;
d) w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego;
e) w przypadku rodzinnego domu dziecka – kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;
f) w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
g) w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Utworzono dnia 08.01.2018, 10:13

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Utworzono dnia 08.01.2018, 10:11

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Utworzono dnia 08.01.2018, 10:09

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej

Utworzono dnia 08.01.2018, 10:07

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Utworzono dnia 08.01.2018, 10:04

Wniosek o Przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2015 o Karcie Dużej Rodziny

Utworzono dnia 28.04.2015, 14:28

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny